Close

Chipmunk hiding in bushes near Wedge Pond, Kananaskis.